Page 8 - zehra122
P. 8

DA SE NE ZABORAVI

Pripremila Mediha DŽAKMIĆ

Nježna kao cvijet

U želji da vječno    ZahvalnicaTaibi iTaibu Šariću,         Govorila je četiri jezika, engleski, francuski,
sačuvaju sjećanje    najboljim roditeljima na svijetu,       njemački i španski. Posjedovala je izuzetan
na mladu kolegicu    dodjeljuje se za: razumijevanje,        talent u pisanju literarnih radova, voljela je
Jasnu,njene       podršku, toleranciju, stručnu         muziku i bila muzički obrazovana, bila je
kolege sa Prirodno-   pomoć, uloženi novac, za            izuzetan čovjek i prijatelj, kćerka jedinica
-matematičkog      iščekivanja, za strahovanja,          uglednog profesora agroekologije na
fakulteta, na čelu    za ljubav, za radost, za slo-         Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu,
sa profesorom      bodu, za nečauševski režim, za         Taiba Šarića i njegove supruge Taibe,
dr. Radomirom      nepožurivanje, za putovanja, za        prve magistrice ekoloških nauka u Bosni i
Lakušićem, odlučili   gene koje su mi dali, za pretrpljene      Hercegovini.
su jednu nježnu     porođajne bolove, za strpljivost,       Jasna je rat mogla provesti i u Švicarskoj,
endemičnu vrstu     za povjerenje i još svašta.          gdje se zatekla kada je on započeo. No,
nazvati njenim      Nana                      ona se vratila u Sarajevo. Silno je željela biti
imenom Gentiana     Od sutra prof. biologije            uz svoje roditelje, svoje kolege profesore i
jasnae – Jasnin     9.1.1990. Sarajevo               studente na PMF-u. Bila je vjerna svojoj raji
encijan         Dan uoči odbrane diplomskog          i svom rodnom gradu. Premda nije voljela
             rada                      ići po vodu, tog sudbonosnog dana izrazila
             Jasna Šarić                  je želju da pođe s majkom. Krenula je na
                                    svoj posljednji zadatak. U redu za vodu kod
           Od granate ispaljene s položaja srpskih      Sarajevske pivare poginula je zajedno sa još
               agresora 15. januara 1993. godine, u   sedam svojih sugrađana. Ostala je neprebolna
               redu za vodu kod Sarajevske pivare    bol neutješnim roditeljima, ostalo je sjećanje
           poginulo je osam a ranjeno dvadeset Sarajlija.   na divnu djevojku, ostale su uspomene. Jedna
           Stradala je i jedna cijela porodica, Asim     od njih je Jasnino pismo koje vam u cijelosti
           Lačević i njegova supruga Azra su ubijeni, a    prenosimo. To pismo Jasna je napisala svojoj
           njihov osmogodišnji sin i kćerka teško ranjeni.  prijateljici Lidiji, koja je zbog ratnih dešavanja
           Osim supružnika Lačević, poginuli su: Ahmet    iz Sarajeva otišla u Split.
           Ahmetspahić, Jasmina Krajanija, Senad       U želji da vječno sačuvaju sjećanje na mladu
           Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i    kolegicu Jasnu, njene kolege sa PMF-a,
           Jasna Šarić, kćerka jedinica Taiba i Taibe Šarić. na čelu sa profesorom dr. Radomirom
           Jasna je bila asistentica na Prirodno-       Lakušićem, odlučili su jednu nježnu
           -matematičkom fakultetu, specijalizant i      endemičnu vrstu nazvati njenim imenom
           magistrant CIBA instituta u Švajcarskoj.      Gentiana jasnae – Jasnin encijan.
                                    Na 11. izboru najboljih inostranih poštanskih
                                    maraka u Kini za 2012. godinu, u veoma
                                    jakoj konkurenciji, prvo mjesto pripalo
                                    je poštanskoj marki o temi Flora, motiv
                                    Jasnin encijan, autora Tamera Lučarevića,
                                    dugogodišnjeg dizajnera BH Pošte.

8 Zehra br. 122 juni/lipanj 2016.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13